06-12-2016: Rectificatie

In de Moerdijkse Bode van week 47 (23 november 2016) is abusievelijk het volgende niet gepubliceerd:

Ontwerp-ontheffing hogere waarde

Om de bouw van de nieuwe woning aan de Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten mogelijk te maken moet ontheffing worden verleend van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van 48 dB (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt namelijk overschreden met 5 dB. De procedure voor het verkrijgen van deze ontheffing wordt ook wel “procedure hogere waarde” genoemd.

Deze procedure wordt gevolgd op grond van artikel 3.2 lid 1 sub a van het Besluit geluidhinder. Het verzoek om een hogere waarde vast te stellen, het daarbij behorende akoestisch onderzoek en het ontwerpbesluit liggen eveneens vanaf donderdag 24 november 2016 tot en met woensdag 4 januari 2017 ter inzage.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 0168 373 600.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.