06-12-2016: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 23 november 2016 tot en met 30 november 2016 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Zuidhaven 93 in Zevenbergen  wijzigen van de bestemming naar wonen  30 november 2016
Slobbegorsedijk 26 in Heijningen  aanleggen van een moeraszone  30 november 2016
Arie de Witpark 1-23 in Willemstad  renoveren van 23 woningen  25 november 2016
Noordlangeweg nabij 14 in Willemstad  realiseren van een gestuurde boring  25 november 2016
Koperslagerij 15 in Zevenbergen  uitbreiden van tijdelijke units  24 november 2016
Achterdijk 44 in Zevenbergschen Hoek  uitbreiden van een bestaande loods  24 november 2016
Zuidlangeweg 2b in Oudemolen  beperkte milieutoets voor het aspect milieu-effectrapportage (m.e.r). beoordeling en het aspect luchtkwaliteit  28 november 2016

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.