08-05-2018: Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verleend voor:

Adres Omschrijving project
Oostdijk 22 in Willemstad  het legaliseren van diverse wijzigingen die hebben plaatsgevonden, alsmede het intrekken van onderdelen van de bestaande vergunning

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 10 mei 2018 tot en met woensdag 20 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.
De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.