09-02-2021: Intrekken voorkeursrecht – Diverse percelen logistiek park Moerdijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken, op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat zij bij besluit van 22 december 2020 het besluit van de raad van de gemeente Moerdijk van 5 november 2020, waarbij diverse percelen gelegen op locaties in het projectgebied Logistiek Park Moerdijk (LPM) als gronden zijn aangewezen waarop artikelen van de Wvg van toepassing zijn, deels heeft ingetrokken.

Aanleiding

Het voorkeursrecht werd destijds gevestigd ten behoeve van de voorgestane ontwikkeling van het project Logistiek Park Moerdijk.Een deel van de gevestigde Wvg-locaties, zoals weergeven op bijgevoegde situatietekeningen en bijgevoegde percelenlijst, hoeven vanwege verkoop danwel anderszins niet langer belast te worden met Wvg-beperkingen. Het gaat om de volgende percelen:

  • Gemeentecode Klundert, sectie I, percelen 328, 400(gedeeltelijk), 457 en 496;
  • Gemeentecode Zevenbergen, sectie O, percelen 120, 123, 369, 1022, 1472 en 1781;

Het voorkeursrecht op deze locaties trekt het college in. Voor overige locaties zoals aangewezen bij besluit van de raad van 5 november 2020 blijft de Wvg-beperking gelden.Het juridisch kader voor deze intrekking wordt gevormd door de Wvg. Artikel 8 van deze wet bepaalt dat, voor zover de vestiging van een voorkeursrecht niet meer voldoet aan de eisen die daaraan op grond van de wet gesteld worden, burgemeester en wethouders besluiten tot het intrekken van de aanwijzing van een perceel of gebied in het kader van het vestigen van een voorkeursrecht. Dit artikel bevat voor het college van burgemeester en wethouders vervolgens de verplichting het voorkeursrecht van de gemeenteraad in te trekken. 

Gevolgen

Na de intrekking is het voorkeursrecht niet langer van toepassing op (een deel van) de betrokken gronden en zijn de eigenaren en/of beperkt gerechtigden, wanneer zij tot verkoop van (hun rechten op) hun gronden willen overgaan, niet langer verplicht om (de rechten op) de percelen eerst aan de gemeente Moerdijk te koop aan te bieden alvorens verkoop aan een ander mogelijk is (de aanbiedingsplicht). Het intrekkingsbesluit wordt verwerkt in het gemeentelijke beperkingenregister en in de openbare registers (van de landelijke voorziening) bij het kadaster. Dit betekent dat de aantekening van het “voorkeursrecht” in deze registraties wordt doorgehaald/verwijderd. De eigenaar en/of beperkt gerechtigde ontvangt schriftelijk bericht over deze (gedeeltelijke) intrekking.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 februari 2021 gedurende 6 weken ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Let op de openingstijden zijn in verband met Corona aangepast.

Voor meer informatie over de intrekking van het voorkeursrecht voor deze percelen binnen het project LPM kunt u contact opnemen met de heer Sens-Husson van het team Ruimtelijke en economische ontwikkeling op telefoonnummer 14 1068 of via info@moerdijk.nl. 

Bezwaar en voorlopige voorziening 

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep open. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en gaat in op de dag nadat dit besluit is bekend gemaakt in de Staatscourant d.d.10 februari 2021.Als u over een DigiD beschikt, kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet er sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ingediend worden bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over het indienen van bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u terecht op deze website of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl/organisatie/rechtbanken/zeeland-west-brabant.