09-02-2021: Onttrekking wegen aan de openbaarheid voor realisatie Logistiek Park Moerdijk

In verband met de realisatie Logistiek Park Moerdijk (LPM) maken burgemeester en wethouders van Moerdijk op grond van artikel 9 van de Wegenwet bekend dat de raad van de gemeente Moerdijk op 17 december 2020 heeft besloten de weggedeelten binnen de eerste fase van ‘LPM’ aan het openbaar verkeer te onttrekken. Het gaat hier om de insteekweg aan de Moerdijkseweg te Moerdijk ter plaatse van nummer 19 en een deel van de Lapdijk te Moerdijk grenzend aan Rijksweg 17. Deze weggedeelten, zoals op kaart in de bijlage weergegeven, vallen geheel binnen de eerste fase, hebben geen doorgaande functie en alle aanliggende percelen zijn in bezit van de ontwikkelende partijen LPM. Dit is een uitvloeisel van het op 30 september 2020 onherroepelijk geworden provinciaal inpassingsplan ‘Logistiek Park Moerdijk’.

Documenten

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 februari 2021 gedurende 6 weken ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Let op de openingstijden zijn in verband met Corona aangepast.Voor meer informatie over de onttrekking aan de openbaarheid van deze wegen kunt u contact opnemen met de heer Sens-Husson van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling op telefoonnummer 14 1068 of via info@moerdijk.nl. 

Bezwaar en voorlopige voorziening

 Tegen het besluit van de gemeenteraad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep open. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en gaat in op de dag nadat dit besluit is bekend gemaakt in de Staatscourant d.d.10 februari 2021.

Als u over een DigiD beschikt, kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet er sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ingediend worden bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over het indienen van bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u terecht op deze website of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl/organisatie/rechtbanken/zeeland-west-brabant.