10-01-2017: Rectificatie

In de Moerdijkse Bode van week 51 (19 december 2016) is abusievelijk het volgende gepubliceerd:

Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 december 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Molenstraat 32 Standdaarbuiten  Het verbouwen en uitbreiden van een bestaand bedrijfspand 21 oktober  2016

De beslistermijn wordt verlengd met maximaal 6 weken vanwege nader uit te voeren onderzoek naar een mogelijke asbestverontreiniging in de bodem.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.

Dit moet zijn:

Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 december 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Molenstraat 32 Standdaarbuiten  Het verbouwen en uitbreiden van een bestaand bedrijfspand 21 oktober  2016

De beslistermijn wordt verlengd met maximaal 6 weken vanwege een verzochte aanpassing  van de geluidsrapportage.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.