10-01-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 28 december 2016 tot en met 4 januari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project  Datum verzonden
Doelstraat 38 in Zevenbergen  plaatsen van een overkapping aan de achterkant van het huis  29 december 2016
Molenstraat 19 in Standdaarbuiten  aanleggen van een inrit en kappen van bomen ter hoogte van de Molendijk in Standdaarbuiten met betrekking tot de locatie Molenstraat 19 te Standdaarbuiten  2 januari 2017
Groeneweg 64 in Noordhoek  verzoek tot afwijken van het bestemmingsplan  29 december 2016

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.