10-01-2017: Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 december 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
1-Februariweg 13 in Heijningen Aanvraag omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging 24 oktober 2016
Zoetendaal, Zandberg en Burgemeester Reijndersstraat in Zevenbergen Het renoveren van 107 woningen 21 oktober 2016

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om extra informatie te kunnen verkrijgen en beoordelen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.