10-04-2018: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 28 maart 2018 tot en met 4 april 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden
Voorstraat 57 in Willemstad  uitbreiden van de woning  29 maart 2018
Wilhelminaplein 11a in Moerdijk plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde van de woning  29 maart 2018
Buitendijk West 2 in Klundert  plaatsen van een erfafscheiding  29 maart 2018
De Langeweg 76 in Zevenbergschen Hoek  bouwen van een landbouwmachineberging  29 maart 2018
Bloemendaalse Zeedijk 41 in Zevenbergschen Hoek bouwen van een bedrijfsruimte  29 maart 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.