10-04-2018: Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Den Bels ongenummerd in Moerdijk Het bouwen van een bedrijfshal en het aanleggen van een inrit 22 februari 2018

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 4 weken
om zo de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.