10-07-2018 - Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres Omschrijving project
De Langeweg 11 en 11a Zevenbergen Het plaatsen van vijf trekkershutten ten behoeve van recreatieve doeleinden

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer  140168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.