10-07-2018 - Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 27 juni 2018 tot en met 4 juli 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzoek
Benedenkade 2 in Willemstad plaatsen van informatieborden 2 juli 2018
Markdijk 1 in Klundert realiseren van een nieuwe werktuigberging 2 juli 2018
Zwingelmolen 11 in Zevenbergschen Hoek plaatsen van 2 dakkapellen en zonnepanelen 2 juli 2018
Edvard Griegstraat 8 in Fijnaart aanleggen van een inrit 28 juni 2018
Voorstraat 22 in Klundert veranderen van de winkel met bovenwoning in winkel met 2 appartementen 3 juli 2018
Talingkreek richting Steenpad in Willemstad realiseren van een duiker met keerwanden 2 juli 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.