11-04-2017: Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres Omschrijving project
Niervaartweg 2 in Klundert Het wijzigen van de brandcompartimentering
Energieweg 2 in Moerdijk Het opslaan van milieugevaarlijke stoffen en koopmansgoederen
Koekoekendijk 10 in Moerdijk Het gewijzigd uitvoeren van de verleende omgevingsvergunning

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 april 2017 tot en met 24 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht  tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.