11-07-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

  • Sando Puinrecycling, voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker, Middenweg 7 in Moerdijk.

Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer

  • Broboor, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Vuurvlinder sectie D3162 te Standdaarbuiten