11-07-2017: Vaststelling beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 30 mei 2017 de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017  (inclusief huishoudelijke ondersteuning en frequentietabel) en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk  heeft vastgesteld.

Het college heeft besloten:

  1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 (incl. huishoudelijke ondersteuning en frequentietabel) en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
  2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 in werking te laten treden per 19 juni 2017.
  3. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 per 19 juni 2017 in te trekken.
  4. De periodetarieven voor de huishoudelijke ondersteuning ZIN te verhogen per 19 juni 2017.
  5. Het PGB-tarief voor 2017 ongewijzigd te laten en in de tweede helft 2017 te onderzoeken of dit vanaf 2018 gewijzigd moet worden.
  6. Voor 2017 de inleg van de eigen bijdrage bij het CAK voor alle cliënten ongewijzigd te laten en vanaf 1 januari 2018 de inleg van de eigen bijdrage bij het CAK voor alle cliënten aan te passen aan de nieuwe tarieven geldend vanaf 2018.
  7. Nieuwe aanbieders van huishoudelijke ondersteuning de gelegenheid te geven om tussentijds in te stromen.
  8. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Als gevolg van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van mei 2016 over huishoudelijke ondersteuning zijn nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning door het college vastgesteld. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd tot het vaststellen van beleidsregels. Aangezien de beleidsregels een nadere uitwerking zijn van de door de gemeenteraad eerder vastgestelde verordening wordt de gemeenteraad door middel van de raadsinformatiebrief in kennis gesteld.

De beleidsregel treedt in werking met terugwerkende kracht op 19 juni 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met de heer Harry Scheermeijer van de afdeling RMO.