12-06-2018: Gedoogbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hebben besloten tot het gedogen van de heiwerkzaamheden bij Orcem B.V. aan de Graanweg 22a, 24 en 26 te Moerdijk, vooruitlopend op de definitieve beslissing op de gefaseerde aanvragen om omgevingsvergunning. De procedures voor vergunningverlening zijn inmiddels opgestart, doch is de besluitvorming niet vóór week 24 van 2018 af te ronden. Reden voor de gedoging is enerzijds onverwachte vertraging in de vergunningsprocedure fase 1 en anderzijds om te voorkomen dat het exceptioneel inzetbare materieel bij annulering ervan een vertraging van meerdere maanden oplevert waardoor het bedrijf onnodig lang in haar bedrijfsvoering wordt belemmerd.

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van het gedoogbesluit aan aanvrager. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.