12-06-2018: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij naar aanleiding van een bezwaarschriftenprocedure de eerder geweigerde omgevingsvergunning alsnog verleend:

Adres Omschrijving project Datum verzonden
Voorstraat 6a Willemstad Het realiseren van een koffiehuis en Bed and Breakfast 31 mei 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.