12-09-2017: Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied en bijbehorende planMER

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.1709.Buitengebied-BP30) en de bijbehorende planMER voor iedereen ter inzage liggen.

Het plan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de gemeente Moerdijk (alle gronden buiten de bebouwde kom). Aanleiding is de behoefte aan één nieuw, integraal, uniform, actueel en digitaal bestemmingsplan dat geldt voor (nagenoeg) het gehele buitengebied. In het buitengebied geldt dat één plan en daarmee één planologisch regime.
Het proces is gestart met het opstellen van de Visie Buitengebied, die de basis vormt voor dit nieuwe bestemmingsplan. Het voorontwerp van dit plan heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen. Iedereen die een inspraakreactie op dit plan heeft ingediend, heeft een reactie ontvangen.
Dit alles heeft geresulteerd in het ontwerpbestemmingsplan.
In het plan wordt de bestaande legale situatie vastgelegd. Daarnaast worden kleinschalige ontwikkelingen met een beperkte invloed op de omgeving meegenomen. Grotere nieuwe ontwikkelingen zijn in dit bestemmingsplan niet meegenomen. Deze doorlopen een eigen planologische procedure.

Het bestemmingsplan Buitengebied is planMER-plichtig op grond van de Wet milieubeheer en het daaraan gekoppelde Besluit milieueffectrapportage. Dat betekent dat de milieueffecten van het plan moeten worden onderzocht. Dit onderzoek is weergegeven in de planMER.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende planMer liggen vanaf 14 september tot en met 25 oktober 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Zevenbergen. U kunt het plan, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, inzien bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan is daarnaast digitaal te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/buitengebied.

Zienswijzen

Iedereen kan tot en met 25 oktober 2017 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en de planMER. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.