13-02-2018: Drank- en horecavergunning paracommercieel

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:

  • De Vijverhof, Kerkring 1 in Fijnaart (verzonden 5 februari 2018)

De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning. 

Beroep

Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend. Een beroepschrift richt u, binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank ook vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor beide verzoeken is griffierecht verschuldigd.