13-06-2017: Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

Adres 
Omschrijving voorgenomen activiteit
Boerendijk 27 te Fijnaart, Costi BV Het uitbreiden en wijzigen van een bestaande zeugenhouderij gelegen aan de Boerendijk 27 te Fijnaart

Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 12juni tot en met dinsdag 24 juli 2017 ter inzage bij de gemeente Moerdijk (gemeentehuis Zevenbergen)

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hierop volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.