13-12-2016: Bestemmingsplan ‘kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’en besluit hogere grenswaarde, gemeente Moerdijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 24 november het bestemmingsplan ‘Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwen-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter visie is gelegd. Wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en door de gemeente zelf (ambtshalve wijzigingen). Tevens is er door de raad een amendement aangenomen.

Plangebied

Het bestemmingsplan ‘Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’ betreft de planologische regeling voor een zestal bouwinitiatieven van particulieren verspreid over de kernen Langeweg, Klundert, Standdaarbuiten en Noordhoek met in totaal maximaal 8 woningen.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen en een aantal wijzigingen aangebracht naar aanleiding van zienswijzen en geconstateerde onjuistheden in de toelichting. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn expliciet benoemd in de ‘Nota Zienswijzen’, ook de ambtshalve aanpassingen.

Het door de raad aangenomen amendement heeft betrekking op de locatie Kadedijk naast nr. 120 te Fijnaart. Deze locatie was opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, maar is bij de vaststelling uit het bestemmingsplan gelaten. De raad vindt dat de hier voorgestane ontwikkeling van drie woningen een projectontwikkeling betreft en geen particulier initiatief.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website https://www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen,-ter-inzage.html

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

Vaststelling hogere grenswaarde

Om de bouw van de in het bestemmingsplan opgenomen de woningen aan de Oude Kerkstraat te Standdaarbuiten mogelijk te maken, is voor die woningen ontheffing verleend van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevels van die woningen. De voorkeursgrenswaarde wordt voor een aantal woningen namelijk overschreden door het geluid van het wegverkeer op de rijksweg A17. De procedure voor het vaststellen van een hogere waarde is gevolgd op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde en het daarbij behorende akoestisch onderzoek liggen eveneens vanaf 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 ter inzage. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website https://www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen,-ter-inzage.html

Degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit tot het vaststellen van een hogere waarde hebben ingebracht èn belanghebbende zijn, kunnen gedurende deze termijn schriftelijk beroep instellen en vragen om een voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.