26-06-2018: Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

Adres Omschrijving project
Helsedijk 65a Heijningen Herbestemmen van een rijksmonumentale schuur als woning

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.
Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Besluit ontheffing hogere waarde

Om de bouw van de nieuwe woning in de schuur aan de Helsedijk 65 in Heijningen mogelijk te maken is ontheffing worden verleend van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van 48 dB (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt namelijk overschreden met 14 dB. De procedure voor het verkrijgen van deze ontheffing wordt ook wel “procedure hogere waarde” genoemd.

Deze procedure is gevolgd op grond van artikel 3.2 lid 1 sub a van het Besluit geluidhinder. Het verzoek om een hogere waarde vast te stellen, het daarbij behorende akoestisch onderzoek en het besluit liggen eveneens vanaf 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 ter inzage op het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.
De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.