16-05-2017: Ontwerpbestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 18 mei 2017 tot en met 28 juni 2017 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kadedijk120-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de pagina Bestemmingsplan.

Inhoud

De wens om zelf te mogen bouwen leeft sterk binnen de gemeente Moerdijk. Het gemeentebestuur wil ruimte bieden aan deze particuliere woningbouwinitiatieven. Hiervoor is een bestemmingsplan kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk opgesteld, maar de locatie Kadedijk naast nummer 120 is buiten de vaststelling hiervan gehouden. Dit hield verband met het aantal woningen. Met dit bestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’ is het aantal woningen teruggebracht van drie naar twee en is de bouwhoogte eveneens teruggebracht naar acht meter.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Ten behoeve van de realisatie van het plan is door burgemeester en wethouders besloten om het Verzoek Hogere waarde en het Ontwerpbesluit Hogere waarde eveneens ter inzage te leggen. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege wegverkeerlawaai voor de locatie overschreden.

Procedure

Iedereen kan tot en met 28 juni 2017 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan en op het ontwerpbesluit hogere grenswaarde. Een zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na de ter inzage legging wordt, met inachtneming van de eventuele zienswijzen, het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.