16-05-2017: Vaststelling beleidsregels verzoeken om handhaving

Burgemeester en wethouders van Moerdijk, alsmede de burgemeester individueel,  maken bekend dat zij gezamenlijk in de vergadering van 2 mei 2017 de beleidsregel Verzoeken om handhaving gemeente Moerdijk 2017 hebben vastgesteld.

De beleidsregel treedt in werking op de dag na deze bekendmaking en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl

Voor nadere informatie over deze beleidsregel kunt u contact opnemen met de heer R. Kranenburg van de afdeling Vergunningen en Handhaving via het algemene telefoonnummer 14 01 68.