17-01-2017: Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 januari 2017 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project  Datum ontvangst
Jan van Glymesstraat 2 t/m 22 en Grimhoek 1 t/m 13 in Willemstad Renoveren van 18 woningen 29 november 2016
’s-Heerenwei 1 in Zevenbergen Plaatsen van een dakkapel 17 november 2016

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.