18-04-2017: Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Moerdijk

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres Omschrijving project
Oostelijke Randweg 40 te Moerdijk Het oprichten van een metaalconstructiebedrijf voor vervaardigen producten en onder-delen voor de heavy lifting -, en off-shore industrie, alsmede onderdelen en constructies voor booreilanden en windmolenparken op zee.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
20 april 2017 tot en met 31 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht  tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.