20-03-2018: Wet milieubeheer opleggen geen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en Wethouders van Moerdijk maken bekend dat zij, gelet op het Activiteiten-besluit milieubeheer, het verzoek tot opleggen van een maatwerkvoorschrift heeft afgewezen voor:

Naam en adres inrichting Omschrijving project Datum verzonden
Pizzeria Grillhouse, Voorstraat 22 in Klundert Geen maatwerkvoorschrift voor afzien van een vetafscheider 09 maart 2018

De beschikking wordt gedurende 6 weken na bekendmaking ter inzage gelegd bij de gemeente Moerdijk tijdens openingstijden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met en einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.