20 juni 2017: Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:

Naam en adres inrichting  Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect   Datum verzonden
Eurosalt Handelmaatschappij, Graanweg 20 in Moerdijk  Geluidsgrenswaarden 30 mei 2017
Berkman Energie Service B.V., Oranjelaan 20 te Zevenbergen Geluidsgrenswaarden 8 juni 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.  

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina bezwaar en beroep. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.