21-03-2017: Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Bosselaar Zuid in Zevenbergen Het bouwen van 64 grondgebonden woningen 22 december 2016
Distriboulevard 5 in Zevenbergen Het uitbreiden van de opslagruimten, kantine en kantoorruimte 30 december 2016

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.