21-12-2016: Exploitatievergunning commercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

  • J.E.W. van Kouteren – de Beer, Kadedijk 3 in Fijnaart (verzonden 12 december 2016)

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.