22-05-2018: Beschikking Wabo intrekken vergunning op verzoek, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, vergunningen in te trekken voor:

Adres Omschrijving project
Middenweg 51 Moerdijk
Gooskens Hout Moerdijk
Intrekken omgevingsvergunningen omdat de bedrijfsvoering thans valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie op woensdag 23 mei 2018.
Tot en met woensdag 4 juli 2018 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking.
Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist