23-05-2017: Drank- en horecavergunning commercieel

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:

  • ’t Friethuis, Hilsepoort 16 in Klundert (verzonden 15 mei 2016)

Bezwaar

Er kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de pagina bezwaar en beroep. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.