24-01-2017: Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

Adres Omschrijving project
Herfstvlinder 7 Standdaarbuiten Het bouwen van een woning.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Ontheffing hogere waarde

Om de bouw van de nieuwe woning aan de Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten mogelijk te maken moet ontheffing worden verleend van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van 48 dB (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt namelijk overschreden met 5 dB. De procedure voor het verkrijgen van deze ontheffing wordt ook wel “procedure hogere waarde” genoemd.

Deze procedure wordt gevolgd op grond van artikel 3.2 lid 1 sub a van het Besluit geluidhinder. Het verzoek om een hogere waarde vast te stellen, het daarbij behorende akoestisch onderzoek en het besluit liggen eveneens vanaf donderdag 26 januari 2017 tot en met woensdag 8 maart 2017 ter inzage.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.
De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.