24-04-2018: Ontwerp beschikking fase 2 Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres Omschrijving project
Graanweg 22a Moerdijk Het bouwen van diverse bouwwerken t.b.v. productopslag en productverlading

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.