25-07-2017: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht parkeerplaats station Lage Zwaluwe

De burgemeester van Moerdijk maakt bekend dat, gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Moerdijk, camera’s zullen worden geplaatst op het parkeerterrein aan de Westelijke Parallelweg in Zevenbergschen Hoek aansluitend aan station Lage Zwaluwe.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. Belanghebbenden kunnen tegen dit aanwijzingsbesluit binnen 6 weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant Postbus 90110, 4800 RA Breda.