26-06-2018: Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van voornemens om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning fase 2 te verlenen voor:

Adres Omschrijving project
Oudemolensedijk 13a Fijnaart Het plaatsen van 2 gecombineerde luchtwassers

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht  tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.