27-06-2017: Beschikking Wabo, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:

Adres
Omschrijving project
Vlasweg 15 in Moerdijk Omgevingsvergunning  voor het uitbreiden van de productiecapaciteit
Koekoekendijk 10 in Moerdijk Omgevingsvergunning veranderen van de inrichting en het gewijzigd uitvoeren van een voerruimte

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang donderdag 29 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.