27-06-2017: Exploitatievergunning paracommercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

  • Speeltuinvereniging Kindervreugd, Prins Bernhardplein 2 in Willemstad (verzonden 14 juni 2017)

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de pagina Bezwaar en beroep. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.