27-12-2016: Bekendmaking waterschap Brabantse Delta

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat in de vergadering van het dagelijks bestuur van 29 november 2016 is besloten tot vaststelling van: het ontwerp-projectplan waterwet Roode Vaart door Zevenbergen.

Achtergrond

Gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland en waterschap Brabantse Delta hebben in 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het verbinden van Roode Vaart noord en de Roode Vaart zuid door het stadscentrum van Zevenbergen. In het bestemmingsplan is de ruimtelijke inpassing voor het realiseren van deze verbinding mogelijk gemaakt. Met het realiseren van een (deels open) verbinding ontstaat een extra aanvoermogelijkheid van zoet water voor het peilbeheerst gebied van West-Brabant. Dit projectplan beschrijft de noodzakelijke waterstaatskundige werkzaamheden en benoemd de eisen die gesteld worden aan de verdere uitwerking.

Ter inzagelegging

Het ontwerp-projectplan met de daarbij horende stukken ligt met ingang van 19 december gedurende zes weken op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur ter inzage op de volgende locaties:

  • Kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda;
  • Gemeentehuis Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen en;
  • Informatiecentrum, Zuidhaven 65a, Zevenbergen (alleen op donderdag geopend).

Verder is het ontwerp-projectplan gedurende dezelfde periode te lezen op en te downloaden via de website van het waterschap www.brabantsedelta.nl en via www.officielebekendmakingen.nl

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

  • Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: waterschap Brabantse Delta, mevrouw M.F.P. Kimenai, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Een schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:
  1. De naam en het adres van de indiener;
  2. De dagtekening;
  3. De naam van het ontwerp-projectplan waartegen de zienswijze zich richt;
  4. Een opgave van redenen waarop men zich met het ontwerp-projectplan niet kan verenigen.

U ontvang een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u hierom vraagt.

  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 076 564 10 51. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het waterschap stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het waterschap hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het waterschap het projectplan definitief vast. Dit wordt apart bekend gemaakt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M.F.P. Kimenai onder telefoonnummer 076 564 10 51.