27-12-2016: Beschikking Wabo, omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), vergunning verleend op de aanvraag d.d. 8 november 2016 voor:

AdresĀ  Omschrijving project
Transitoweg 1a te Moerdijk
Euro-Rijn International B.V.
In de vergunning opnemen: de acceptatie en opslag van afvalstoffen met de euralcode 19.01.12 en 19.12.12. (reguliere procedure).

De beschikking en alle relevante informatie liggen een dag na de publicatie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot het einde van de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4761 AA Zevenbergen.
De bezwaartermijn vangt aan met ingang van de dag na de publicatie, gedurende 6 weken. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die wil voorkomen dat de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning kan, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op www.loket.rechtspraak.nl. Hiervoor moet men gebruik maken van DigiD. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank Zeeland-West.