27-12-2016: Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres Omschrijving project
Fazantweg 2 Klundert  Omgevingsvergunning handel in voertuigen/materieel en demonteren van voertuigwrakken zoals vrachtwagens, trailers, (rups-)kranen, heftrucks, shovels en bobcats, niet zijnde autowrakken of wrakken van tweewielige voertuigen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 december 2016 tot en met 8 februari 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht  tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.