28-02-2017: Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Distriboulevard 27 in Moerdijk Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal 30 december 2016
Molenstraat 27a in Klundert Het vestigen van een sportgezondheidscentrum 16 november 2016
Zomerland 6 in Zevenbergen Het renoveren van het dak en het plaatsen van dakkapellen 11 januari 2017
Bloemendaalse Zeedijk 4 in Zevenbergschen Hoek  Het plaatsen van een dakkapel  11 januari 2017

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.