29-05-2018: Beschikking Wabo intrekken vergunning, reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,  de vergunning ingetrokken voor:

Adres Omschrijving project
Graanweg 22a Moerdijk Orcem Intrekken omgevingsvergunning wegens het wijzigen van de bedrijfslocatie waardoor de bouw van een 3e silo met weegbrug aan de voorzijde van het perceel niet meer uitgevoerd wordt.


De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door bekendmaking aan de aanvrager op vrijdag 18 mei 2018. Tot en met vrijdag 29 juni 2018 kunnen belanghebbenden bezwaar maken op dit besluit.

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de bezwarentermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.