29-11-2016: Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en Wethouders van Moerdijk maken bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting, op grond van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

Naam inrichting en locatie Opleggen maatwerkvoorschriften Opleggen maatwerkvoorschriften
Nobek B.V., Graanweg 4 in Moerdijk Stellen van geluidsgrenswaarden  17 november 2016
Zegel Impex B.V., Metaalweg 2 in Heijningen  Stellen van geluidsgrenswaarden  17 november 2016

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.