30-01-2018: Verleende omgevingsvergunning, fase 1

Burgemeester en wethouders hebben besloten,  in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, voor:

Adres  Omschrijving project
Markweg Zuid 4a Heijningen
RBC-Beheer B.V.
Revisievergunning voor inrichting voor vervaardigen van producten door middel van roeren en mengen van basischemicaliën (reinigings- en onderhoudsproducten).

De beschikking is gewijzigd ten opzicht van de ontwerpbeschikking. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 februari 2018 tot en met woensdag 14 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie op woensdag 31 januari 2018.
Tot en met woensdag 14 maart 2018 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking.
Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.