30-01-2018: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 17 januari 2018 tot en met 24 januari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart  Verlenging termijn tijdelijke container  24 januari 2018
Graaf Bernadottestraat 3 in Heijningen  Realiseren van een uitrit bij de woning  18 januari 2018
Achterstraat nabij 20 B in Willemstad in Willemstad  Gewijzigd uitvoeren van een reeds eerder verleende vergunning voor het vervangen van een bestaande brug. De wijziging betreft het gewijzigd uitvoeren van de funderingsconstructie. 24 januari 2018
Markiezenlaan 47 in Standdaarbuiten  Bouwen van een woning  24 januari 2018
St. Janstraat 1 t/m 7 in Standdaarbuiten  Wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning voor het
bouwen van 4 woningen 
22 januari 2018
Kerkstraat in Zevenbergen  Realiseren van een kleinschalige brouwerij  24 januari 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina Bezwaar en beroep. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid.