30-05-2017: Herziene Ontwerpbeschikking Wabo, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres  Omschrijving project
Kwartiersedijk 42a Fijnaart Firma Gebr. Ammerlaan Wijziging stalsysteem van beweiden naar opstallen en wijziging aantal jongvee.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 juni  2017 tot en met 13 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer  140168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.