30-05-2017: Verleende omgevingsvergunning van 20 maart 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 maart 2017 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden
Energieweg 4 in Klundert  Plaatsen van een opslaggebouw 21 maart 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

De bezwaartermijn van zes weken is aangevangen vanaf de dag na verzending van de omgevingsvergunning naar aanvrager. Deze bezwaartermijn is derhalve al verlopen. Belanghebbenden kunnen desondanks alsnog tijdig bezwaar maken indien dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee weken gebeurt. De termijnoverschrijding wordt dan als verschoonbaar aangemerkt.
De termijn gaat in op de dag na deze publicatie. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen via de pagina bezwaar en beroep. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.