Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer PFAS

Het college besluit:

  1. De raad via een raadsinformatiebrief in kennis te stellen van het voornemen om de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS’ vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Moerdijk 
  2. Conform ministerieel besluit, de raad één week de gelegenheid te geven om op dit voornemen te reageren.
  3. Bij positieve reactie, aansluitend de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Moerdijk. 
  4. Bij positieve reactie, aansluitend de ‘Nota bodembeheer PFAS’ vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Moerdijk. 
  5. Bij positieve reactie de ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ d.d. 2 december 2019 en vastgesteld op 17 december 2019 in te trekken.

Op 17 december 2019 heeft het college de handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant vastgesteld. Hiermee kwam er weer ruimte om het grondverzet op gang te brengen. Om dit tijdelijke kader te kunnen verankeren hebben de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant namens de colleges van B&W van de 57 deelnemende gemeenten een Bodem-kwaliteitskaart PFAS en een Nota bodembeheer PFAS opgesteld. In de raadsvergadering van 1 november 2018 zijn de Nota Bodembeheer Moerdijk en de bijbe-horende bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Zo is van belang dat voorafgaand aan toepassing van een partij grond altijd vooronderzoek is uitgevoerd en dat de toepassing is gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer PFAS brengen dus feitelijk geen nieuwe beleidskeuzes met zich mee. Het betreft in de praktijk een technische aanpassing, waarbij PFAS in de bodemkwaliteitskaart wordt opgenomen. De beleidskeuzes en regels rondom grondverzet die in 2018 zijn vastgelegd in de blijven onverkort van kracht. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde waarden in de boven- en onder-grond voldoen aan de landelijke geactualiseerde tijdelijke achtergrondwaarden. Het college heeft de nieuwe Brabantbrede Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS vastgesteld. Beide stukken treden één dag na publicatie in werking.