Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Molendijk 2 Standdaarbuiten

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

  1. de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Molendijk 2 Standdaarbuiten, ontvankelijk te verklaren;
  2. in te stemmen met de bij dit voorstel behorende “Nota van Zienswijzen, d.d. november 2020”; 
  3. de zienswijze gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
  4. ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  5. het ontwerpbestemmingsplan “Molendijk 2, Standdaarbuiten” zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGMolendijk2-BP30  met de, als gevolg van de wijzigingen zoals benoemd in hoofdstuk 3 de Nota van Zienswijzen, gewijzigd vast te stellen; 
  6. de planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPBGMolendijk2-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPBGMolendijk2-BP40

De exploitanten van Camping Markdal aan de Molendijk 2 in Standdaarbuiten hebben de wens de bestaande camping uit te breiden. Daarvoor is samen met het Waterschap een plan ontwikkeld, waarbij naast de uitbreiding van de camping, ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Mark is opgenomen. De ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied. Daarom is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft voor de periode van zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is 1 zienswijze ingediend die door 2 partijen is ondertekend. Mede aan de hand van deze zienswijze besluit het college aan de gemeenteraad voor te stellen een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan door te voeren en het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.